RainerSalejrvi

Korjausliikkeitä vuoden 2016 kriisiä silmälläpitäen

Laitoin alla olevan aiemmin menemään myös melkein samansisältöisenä kommenttina, mutta Niinistön puheen innoittamana päätin tehdä siitä blogin.

Kun Suomea silmälläpitäen olennaisin ongelma on:

  • perusteettomien turvapaikkahakemusten määrä ja niitä koskevaan muutoksenhakuun liittyvät asiat

  • ne Dublin-asetuksen tulkintaan liittyvät seikat, joiden mukaan se EU:n jäsenvaltio, jossa turvapaikanhakija ensimmäisenä hakee turvapaikkaa, on velvollinen käsittelemään hakemuksen, riippumatta siitäkään, mikä oli ollut se jäsenvaltio, johon turvapaikanhakija oli saapunut ensimmäisen kerran tullessaan Unionin alueelle.

Mielestäni tilanteeseen voidaan vaikuttaa lisäämällä ainakin kansalliseen lakiin säännös, jonka mukaan:

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää ottamatta vastaan, jos:

  • perusteeksi ei ole esitetty ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tai 88 §:n 1 momentissa mainittuja taikka muita sellaisia perusteita, jotka liittyvät palautuskieltoihin, tai esitetyt väitteet ovat selvästi epäuskottavia;

  • hakijan ilmeisenä tarkoituksena on käyttää väärin turvapaikkamenettelyä:

  • hakija on saapunut sellaisesta ulkomaalaislain 99 §:ssä määritellystä turvallisesta turvapaikkamaasta tai lain 99 a §:ssä määritellystä turvallisesta kolmannesta maasta, jonne hänet voitaisiin palauttaa;

  • toinen valtio on vastuuvaltion määrittämisestä annetun neuvoston asetuksen mukaan vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

  • hakija on saanut kansainvälistä suojelua toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, johon hänet voitaisiin lähettää;.

Asiaan liittyvä menettely olisi siinä, että toimivaltainen viranomainen tarkistaa maahantulon yhteydessä, onko turvapaikkahakemuksen vastaanottamisen edellytykset olemassa ja jos samanaikaisesti kysymys on muun ohella siitä, etteivät hakemuksen vastaanottamisen ja ulkomaalaislain 11 §:ssä tarkoitetut maahantulon edellytykset täyty ulkomaalaisen maahan pääsy evätään tai hänet käännytetään välittömästi rajanylityksen yhteydessä.

Niissä tilanteissa, joissa ulkomaalaisen maahan pääsy evätään tai hänet käännytetään välittömästi rajanylityksen yhteydessä ulkomaalaiselle annetaan hänen ymmärtämällään kielellä tai hänen oletettavasti ymmärtämällään kielellä laadittu päätös, johon sisältyy muutoksenhakuohjeet.

Hakijalla on oikeus valittaa käännyttämistä tai maahan pääsyn eväämistä koskevasta päätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan Suomen edustustolle tai suoraan asian ratkaiseelle Suomen viranomaiselle. Suomen viranomaisen on annettava tarvittaessa käännösapua.

Voimassa olevaan ulkomaalaislakiinkin sisältyy 103 §, jonka mukaisesti kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää tutkimatta, mutta kun otetaan samanaikaisesti huomioon sanotun säännöksen sisältö, ulkomaalaisen käännyttämiseen liittyvät säännökset sekä käännyttämistä koskevaan muutoksenhakuun liittyvät määräykset ja po.Dublin - asetukseen liittyvät asiat, edellä selostamani menettely poikkeaa nykytilasta ainakin jossain määrin.

Menettely ei ole myöskään ristiriidassa Suomea sitoviin ihmisoikeussopimuksiin tai näistä johtuvaan oikeuskäytäntöön nähden. Jokaiselle suvereenille valtiolle kuuluu viimekädessä oikeus asiaa koskevien kriteerien puitteissa, päättää voidaanko maahan saapuvaa henkilöä ylipäätänsä pitää turvapaikanhakijana, semminkin milloin hakijaa koskevan päätöksenteon yhteydessä turvapaikanhakijan käsite ymmärretään rehellisesti ja sopusoinnussa asiaa koskeviin säännöksiin ja kutakin valtiota sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin nähden.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat